ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.87.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 400,474

ใส่ Code ที่ต้องการ
ใส่ Code ที่ต้องการ


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
     

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน๒๕๔๗ ข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐ และข้อ ๒๓ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความยุติธรรม และโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕     จำนวน ๓ อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้างที่รับสมัคร ประกอบด้วย
        ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑อัตรา
                (๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้          ค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท
                 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
              ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ 
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
     ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
     ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
ระยะเวลาการจ้าง
                - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
                                               
   ๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
                (๑) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ส่วนโยธา)           ค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ บาท
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
ระยะเวลาการจ้าง
               - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
             (๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย       ค่าตอบแทนเดือนละ   ๕,๓๔๐ บาท
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. หากได้ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ระยะเวลาการจ้าง
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
 
                ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
              ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้                   
                (๑) มีสัญชาติไทย
                (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
                (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
                (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
                (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
               (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
                 ๓. เอกสารหลักฐานในการสมัคร
                   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
                   (๑) ใบสมัคร
                   (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๒ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
                   (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                   (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                   (๕) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้ในการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
                    (๖) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล) จำนวน ๑ ชุด
                    (๗) ใบรับรองแพทย์  จำนวน ๑ ฉบับ
                    (๘) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
                       
               ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                   ๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก หรือโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๙๗๑๓๔ ต่อ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
 ๔.๒ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ในวันและเวลาราชการ
 
               ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
 
               ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
                องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จะทำการใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
โดยยึดหลัก สมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
                ๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
                ๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
                ๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น
 
               ๗. เกณฑ์การตัดสิน
               เกณฑ์การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกกำหนดว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงาน ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 
                 ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
                องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 
                ๙. กำหนดการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรืออื่นๆ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 
               ๑๐. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
               องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีไว้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จะได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้วเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
วันที่ประกาศ : 2554-12-26

พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228  Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.